รายปี
  ปี2546
  ปี2545
  ปี2544
  ปี2543
  ปี2542
 
 

รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลสรุป
ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของประเทศไทย

  ฉบับ เดือน พฤษภาคม2549
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) - โครงการตะวันออกกลางศึกษา (MIDESP)"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤษภาคม 2549

รายงานประจำเดือนMay 49 .doc Ms Word File

 

  ฉบับ เดือน ธันวาคม2548
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) - ห้าข่าวใหญ่ในรอบปี 2548: ผลกระทบต่อสังคมไทยและโลก"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน ธันวาคม 2548

รายงานประจำเดือน ธ.ค. 48 (ส่งสกว.).doc Ms Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม2548
"ประมวลสถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย กรกฎาคม - ธันวาคม 2547"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2548

ttmp_Feb46.docMs Word File (ภาคที่ 1)
ttmp_Feb46.docMs Word File(ภาคที่ 2)

 

 

  ฉบับ เดือน พฤศจิกายน2548
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) - สัญญาณดีจากทางใต้ในวังวนทางการเมือง"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤศจิกายน 2548

รายงานประจำเดือน พ.ย. 48 (ส่งสกว.).doc Ms Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน ตุลาคม2548
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) - ฝีหลายหัวแตก และเศรษฐกิจมีสัญญาณดีขึ้น"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน ตุลาคม 2548

รายงานประจำเดือน ต.ค. 48.doc Ms Word File

 

 

  ฉบับ เดือน กันยายน2548
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) - ความเคลื่อนไหวด้านประชากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กันยายน 2548

รายงานประจำเดือน ส.ค. 48.doc Ms Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน มกราคม - มิถุนายน2548
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) รายงาน 6 เดือนแรกของปี 2548"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2548

รายงานประจำเดือน ส.ค. 48.doc(ส่วนแรก) "สถานการณ์ความมั่นคงมนุษย์ในประเทศไทย" Ms Word File

 

รายงานประจำเดือน ส.ค. 48.doc(ส่วนที่สอง) "ประมวลสถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย" Ms Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน สิงหาคม 2548
"ปัญหาหนักหน่วงขึ้น: สู่ประชาธิปไตยแบบอุปถัมภ์?"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน สิงหาคม 2548

รายงานประจำเดือน ส.ค. 48.docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน กรกฏาคม 2548
"ทวิวิถีทางการเมือง: แนวทางสันติและภาวะฉุกเฉิน"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กรกฏาคม 2548

รายงานประจำเดือน ก.ค. 48 (ส่งสกว.).docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน มิถุนายน 2548
"เข้าสู่พายุใหญ่: ศึกนอกศึกในยาวนาน"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มิถุนายน 2548

รายงานประจำเดือน มิ.ย. 48(ส่งสกว.).docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2548
"ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองการปกครอง "
ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤษภาคม 2548

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน เมษายน 2548
"การเคลื่อนไหวคึกคัก: ต้องสนใจข้อเท็จจริง"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน เมษายน 2548

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม2547
"ประมวลสถานการณ์และแนวโน้มประเทศไทย กรกฎาคม - ธันวาคม 2547"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File (ภาคที่ 1)
ttmp_Feb46.docMs Word File(ภาคที่ 2)

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน มีนาคม 2548
"ปัญหาถาโถม: เมกะโปรเจ็กต์จะช่วยได้หรือไม่?"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มีนาคม 2548

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2548
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
ความปรองดองใหญ่: การท้าทายใหญ่
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2548

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน มกราคม 2548
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
การเลือกตั้งทั่วไป: ระบอบทักษิณระยะที่ 2
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มกราคม 2548

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน ธันวาคม 2547
"ห้าข่าวใหญ่ในรอบปี 2547: ผลกระทบต่อแนวโน้มโลกและสังคมไทย
ดาวน์โหลดฉบับเดือน ธันวาคม 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน พฤศจิกายน 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
รวมพลังทั่วไทย: งานใหญ่เบื้องหน้า
ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤศจิกายน 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน ตุลาคม 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
เหตุการณ์ที่ยากลำบาก: โอกาสยังคงมีอยู่ สถานการณ์ในประเทศ
ดาวน์โหลดฉบับเดือน ตุลาคม 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  ฉบับ เดือน กันยายน 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กันยายน 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

หน้าปกรายงานประจำเดือน

 

  รายงานฉบับที่ 19 รายงานพิเศษรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ความมั่นคงมนุษย์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดาวน์โหลดรายงานฉบับที่ 19

ttmp_Feb46.doc  ส่วนที่ 1  , ttmp_Feb46.doc ส่วนที่ 2
  ฉบับ เดือน สิงหาคม 2547
"
โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
นักเรียนตีกัน: การต่อต้านของเยาวชน
ดาวน์โหลดฉบับเดือน สิงหาคม 2547

August 2004.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
เรื่อง "น้ำมันแพง : มรสุมท้าการฝ่าฟัน"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กรกฎาคม 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน มิถุนายน 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มิถุนายน 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤษภาคม 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน เมษายน 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน เมษายน 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน มีนาคม 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มีนาคม 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน มกราคม 2547
"โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มกราคม 2547

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  จตุมาสที่ 3
ฉบับ เดือน กันยายน - ธันวาคม2546
ประเทศไทย 2546 : ชูธงโต้มรสุม”  
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม 2546

ttmp_Feb46.docMs Word File 1  , Ms Word File 2

 

  ฉบับ เดือน ธันวาคม 2546
"ห้าข่าวใหญ่ในรอบปี 2546 : ผลกระทบต่อแนวโน้ม โลกและสังคมไทย"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน ธันวาคม 2546

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน พฤศจิกายน 2546
"ปรับ ครม. สัญญาณศึกใหญ่ทางการเมือง"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤศจิกายน 2546

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน ตุลาคม 2546
"มหกรรมเดือนตุลา : ยิ่งใหญ่และซ่อนเร้น"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน ตุลาคม 2546

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  ฉบับ เดือน กันยายน 2546
"ผลงานรัฐบาล : ความสำเร็จและสิ่งที่ต้องทำต่อไป"
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กันยายน 2546

ttmp_Feb46.docMs Word File

 

  จตุมาสที่ 2
ฉบับ เดือน กันยายน - ธันวาคม2546
“เศรษฐกิจใต้ดิน: การงอกงามใต้ร่มเงาโลกาภิวัตน์”  ฉบับแก้ไข
ดาวน์โหลดฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม 2546

ttmp_Feb46.docMs Word File 1  , Ms Word File 2

 

  ฉบับ เดือน สิงหาคม2546
“เศรษฐกิจฟื้นตัว : หนทางยังยาวและขรุชระ”
ดาวน์โหลดฉบับเดือน สิงหาคม 2546

ttmp_Feb46.docMs Word File

ฉบับ เดือน กรกฎาคม2546
“การเคลื่อนไหวคึกคัก ความมั่นใจสูงขึ้น”

 

ดาวน์โหลดฉบับเดือน กรกฎาคม 2546

ttmp_Feb46.docMs Word File

ฉบับ เดือน มิถุนายน2546
“สถานการณ์ชัดเจน ความไม่แน่นอนยังสูง”
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มิถุนายน 2546

ttmp_Feb46.doc  Ms Word File

ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2546
“การจัดระเบียบ : งานยากที่เรื้อรัง”

จตุมาส ( ประจำเดือน มกราคม-เมษายน )
การค้าชายแดน : การเชื่อมสัมพันธ์ตามรอยตะเข็บ

ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤษภาคม 2546
ttmp_Feb46.doc  Ms Word File

ttmp_Feb46.doc  ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2

 

  ฉบับ เดือนเมษายน 2546                         สงครามอิรักและไข้หวัดมรณะ : ทิวคลื่นของการท้าทาย ดาวน์โหลดฉบับเดือน เมษายน 2546
ttmp_Feb46.doc Ms Word file
ฉบับ เดือนมีนาคม 2546 ดาวน์โหลดฉบับเดือน มีนาคม 2546
ttmp_Feb46.doc Ms Word file
  ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2546 ดาวน์โหลดฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2546
ttmp_Feb46.doc Ms Word file
  ฉบับ เดือนมกราคม 2546
ดาวน์โหลดฉบับเดือน มกราคม 2546
ttmp_Jan46.doc Ms Word file

จตุรมาสที่ 3
ฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม 2545
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม 2545 (part 1)
ttmpSep-Dec_145.doc Ms Word file
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม 2545 (part 2)
ttmpSep-Dec_245.doc Ms Word file 
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม 2545 (part 3)
ttmpSep-Dec_345.doc Ms Word file

  ฉบับ เดือนธันวาคม 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือน ธันวาคม 2545
ttmp_Dec45.doc Ms Word file
  ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤศจิกายน 2545
ttmp_Nov45.doc Ms Word file
  ฉบับ เดือนตุลาคม 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือน ตุลาคม 2545
ttmp_Oct45.doc Ms Word file
  ฉบับ เดือนกันยายน 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือน กันยายน 2545
ttmp_Sep45.doc Ms Word file
  จตุรมาสที่ 2
ฉบับเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2545
ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2545 (part 1)
ttmp_may-aug45_1.doc Ms Word file
ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2545 (part 2)
ttmp_jan-mar44_2.doc Ms Word file 
  ฉบับ เดือนสิงหาคม 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือน สิงหาคม 2545
ttmp_feb45.doc Ms Word file
  ฉบับที่ 32 เดือนกรกฎาคม 2545 าวน์โหลดฉบับเดือน กรกฎาคม 2545
ttmp_feb45.doc Ms Word file
  ฉบับที่ 32 เดือนพฤษภาคม 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือน พฤษภาคม 2545
ttmp_feb45.doc Ms Word file
  จตุรมาสที่ 1
ฉบับเดือน มกราคม - เมษายน 2545
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 2545 (part 1)
ttmp_jan-mar44_1.doc Ms Word file
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 2545 (part 2)
ttmp_jan-mar44_2.doc Ms Word file 
  ฉบับที่ 32 เดือนเมษายน 2545 าวน์โหลดฉบับเดือน เมษายน 2545
ttmp_feb45.doc Ms Word file
ฉบับที่ 32 เดือนมีนาคม 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือน มีนาคม 2545
ttmp_feb45.doc Ms Word file ttmp_feb45.pdf pdf file
ฉบับที่ 32 เดือนกุมภาพันธ์ 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือนกุมพาพันธ์ 2545
ttmp_feb45.doc Ms Word file ttmp_feb45.pdf pdf file
  ฉบับที่ 32 เดือนมกราคม 2545 ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม 2545
ttmp_jan45.doc Ms Word file ttmp_jan45.pdf pdf file
ไตรมาสที่ 4
ฉบับเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2544
ดาวน์โหลดฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2544
ttmp_oct-dec44_1.doc Ms Word file 1ttmp_oct-dec44_1.pdf pdf file 1
ttmp_oct-dec44_2.doc Ms Word file 2ttmp_oct-dec44_2.pdf pdf file 2
  ฉบับที่ 32 เดือนธันวาคม 2544 ดาวน์โหลดฉบับเดือนธันวาคม 2544
ttmp_jan45.doc Ms Word file ttmp_jan45.pdf pdf file
 
  ฉบับที่ 31 เดือนพฤศจิกายน 2544 ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2544
ttmp_jan45.doc Ms Word file ttmp_jan45.pdf pdf file
 
  ฉบับที่ 30 เดือนตุลาคม 2544 ดาวน์โหลดฉบับเดือนตุลาคม 2544
ttmp_jan45.doc Ms Word file ttmp_jan45.pdf pdf file
 
  ไตรมาสที่ 3
ฉบับเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2544
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2544
ttmp_oct-dec44_1.doc Ms Word file 1ttmp_oct-dec44_1.pdf pdf file 1
ttmp_oct-dec44_2.doc Ms Word file 2ttmp_oct-dec44_2.pdf pdf file 2
 
  ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน 2544
วินาศกรรมเวิลด์เทรด : ความกังวลและการตั้งสติ
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกันยายน 2544
ttmp_sep44.doc Ms Word file ttmp_sep44.pdf pdf file
  ฉบับที่ 29 เดือนสิงหาคม 2544
องค์กรอิสระ : หนทางคดเคี้ยวของการปฏิรูป
ดาวน์โหลดฉบับเดือนสิงหาคม 2544
ttmp_aug44.doc Ms Word file ttmp_aug44.pdf pdf file
  ฉบับที่ 28 เดือนกรกฏาคม 2544
ปรับฐานครั้งใหญ่: การต่อสู้สองกระแส
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฏาคม 2544
ttmp_july44.doc Ms Word file ttmp_july44.pdf pdf file
  ไตรมาสที่ 2
ฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2544
การสื่อสาร: ความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะ
Mass Communication: Seeking for A Genuine Public Media
ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2544 (part 1)
ttmp_apr-jun44.doc Ms Word file ttmp_apr-jun44.pdf pdf file
ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2544 (part 2)
ttmp_apr-jun44_abs.doc Ms Word file ttmp_apr-jun44_abs.pdf pdf file
  ฉบับที่ 27 เดือนมิถุนายน 2544
สถานการณ์กวัดไกว : การปรับฐานทางสังคม
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมิถุนายน 2544
ttmp_jun44.doc Ms Word file ttmp_jun44.pdf pdf file
  ฉบับที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2544 ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤษภาคม 2544
ttmp_may44.doc Ms Word file ttmp_may44.pdf pdf file
  ฉบับที่ 25 เดือนเมษายน 2544 ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน 2544
ttmp_aprr44.doc Ms Word file ttmp_apr44.pdf pdf file
  ไตรมาสที่ 1
ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2544
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2544 (part 1)
ttmp_jan-mar44_1.doc Ms Word file ttmp_jan-mar44_1.pdf pdf file
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2544 (part 2)
ttmp_jan-mar44_2.doc Ms Word file ttmp_jan-mar44_2.pdf pdf file
  ฉบับที่ 24 เดือนมีนาคม 2544
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว : สัญญาณชาตินิยมใหม่
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมีนาคม 2544
ttmp_mar44.doc Ms Word file ttmp_mar44.pdf pdf file
  ฉบับที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2544
พายุฝนลูกใหม่: ก้าวย่างที่ยากลำบากขึ้น
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2544
ttmp_feb44.doc Ms Word file ttmp_feb44.pdf pdf file
  ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม 2544
หลังเลือกตั้งทั่วไป: การก่อรูปของการเมืองใหม่
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม 2544
ttmp_jan44.doc Ms Word file ttmp_jan44.pdf pdf file
  ฉบับที่ 21 เดือนธันวาคม 2543
ห้าข่าวใหญ่รอบปี 2543 :
ผลกระทบต่อแนวโน้มโลกและสังคมไทย
ดาวน์โหลดฉบับเดือนธันวคม 2543
ttmp_dec43.doc Ms Word file ttmp_dec43.pdf pdf file
  ฉบับที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2543
ยุทธศาสตร์แก้วิกฤติชาติ : ถึงเวลาเจรจากันครั้งใหญ่
ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2543
ttmp_nov43.zip zipfile ttmp_nov43.pdf pdf (file 1) ttmp_nov43_2.pdf pdf (file 2)
  ฉบับที่ 19 เดือนตุลาคม 2543
กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย : ปลายยุคการพัฒนาแบบเก่า
ดาวน์โหลดฉบับเดือนตุลาคม 2543
ttmp_oct43.zip zipfile ttmp_oct1.pdf pdf (file 1)
ttmp_oct2.pdf pdf (file 2)
  ไตรมาสที่ 3
ฉบับเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2543
อาหารและสุขภาพ : สู่ "ความถ้วนหน้าใหม่"
หรือความไม่เป็นธรรมยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2543 (part 1)
ttmpvi_1.zip zipfile ttmpvi_1.pdf pdf
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2543 (part 2)
ttmpvi_2.zip zipfile ttmpvi_2.pdf pdf
  ฉบับที่ 18 เดือนกันยายน 2543
พรรคราชการ พรรคธุรกิจ หรือจะเว้นวรรค
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกันยายน 2543
ttmp_sep43.doc Ms Word file ttmp_sep43.pdf pdf file
  ฉบับที่ 18 เดือนสิงหาคม 2543
น้ำมันแพง:ถึงเวลายุทธศาสตร์ชาติใหม่
ดาวน์โหลดฉบับเดือนสิงหาคม 2543
ttmp_aug43.doc Ms Word file ttmp_aug43.pdf pdf file
  ฉบับที่ 17 เดือนกรกฏาคม 2543
ม็อบปากมูล : เสียงที่ดังขึ้นของคนจน
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฏาคม 2543
ttmp_july43.doc Ms Word file ttmp_july43.pdf pdf file
  ไตรมาสที่ 2
ฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2543
ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2543
ttmp_apr-jun43_1.doc Ms Word (file 1) ttmp_apr-jun43_1.pdf pdf (file 1)
ttmp_apr-jun43_2.doc Ms Word (file 2) ttmp_apr-jun43_2.pdf pdf (file 2)
  ฉบับที่ 16 เดือนมิถุนายน 2543
การเมืองเข้มข้น : ถึงวาระผลัดใบใหม่
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมิถุนายน 2543
ttmp_june43.doc Ms Word file ttmp_june43.pdf pdf file
  ฉบับที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2543
หุ้นตก:วิกฤติหนี้ขยายวง
ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤษภาคม 2543
ttmp_may43.doc Ms Word file ttmp_may43.pdf pdf file
  ฉบับที่ 14 เดือนเมษายน 2543
ความผันผวนใหญ่: เหตุการณ์ไม่น่าวางใจ
ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน 2543
ttmp_aprr43.doc Ms Word file ttmp_apr43.pdf pdf file
  ไตรมาสที่ 1
ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2543
ประชากรและสิ่งแวดล้อม:เครื่องเซ่นความเจริญ
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2543
ttmp_jan-mar43.doc Ms Word file ttmp_jan-mar43.pdf pdf file
  ฉบับที่ 13 เดือนมีนาคม 2543
เลือกตั้ง ส.ว. : ผ่าทางตันการเมืองขั้นที่หนึ่ง
ดาวน์โหลดฉบับเดือนมีนาคม 2543
ttmp_mar43.doc Ms Word file ttmp_mar43.pdf pdf file
  ฉบับที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2543
การประชุมอังค์ถัด 10 : แว่วเสียงคนจน
ดาวน์โหลดฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2543
ttmp_feb43.doc Ms Word file ttmp_feb43.pdf pdf file
jan.gif

ฉบับที่ 11 เดือนมกราคม 2543
ก็อดส์อาร์มี : ชายแดนที่ยังไม่สงบ

ttmp14.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม 2543
Oct-Dec.gif ไตรมาสที่ 4
ฉบับเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2542
ประเทศไทย : การวิ่งอยู่กับที่ในโลกที่พลิกผันอันตราย

ttmp13.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2542

Dec.gif ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2542
ผลกระทบต่อแนวโน้มโลกและสังคมไทย

ttmp12.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนธันวาคม 2542

Nov.gif ฉบับที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2542
การพัฒนาความหมายที่จะเปลี่ยนไป

ttmp10.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2542

Oct.gif ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม 2542
เดือนแห่งความระทึกและพลิกผัน

ttmp9.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนตุลาคม 2542

July-Sep.gif ไตรมาสที่ 3
ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2542
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : สู่สังคมความรู้และยั่งยืน

ttmp11.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2542

Sep.gif ฉบับที่ 7 เดือนกันยายน 2542
ควรระวังภาวะแทรกซ้อน

ttmp8.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนกันยายน 2542

Aug.gif ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม 2542
ภาวะทรงตัวที่อ่อนแอ

ttmp7.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนสิงหาคม 2542

July.gif ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2542
สัญญาณแห่งความแตกตื่นบางประการ

ttmp6.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนกรกฎาคม 2542

April-June.gif ไตรมาสที่ 2
ฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2542
การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ : ถึงคราวต้องผ่าทางตัน

ttmp4.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2542

June.gif ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2542
สัญญาณแห่งความแตกตื่นบางประการ

ttmp5.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนมิถุนายน 2542

may.gif ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2542
กรณีวัดธรรมกาย : ความหนาวเหน็บบนยอดภูเขาน้ำแข็ง

ttmp3.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนพฤษภาคม 2542

april.gif ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2542
หยาดน้ำแห่งความหวังอันเปราะบาง

ttmp2.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนเมษายน 2542

helpold.jpg ไตรมาสที่ 1
ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2542
"ฤาจะสิ้นยุคโลกาภิวัตน์"
ttmp1.zip ดาวน์โหลดฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2542

 

 
   หน่วยงานรัฐบาล
http://www.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์
 

http://www.tna.mcot.or.th
สำนักข่าวไทย

   โทรทัศน์

http://www.tv3.co.th      http://www.tv5.co.th     http://www.tv7.com    http://www.mcot.or.th    http://www.tv11.iirt.net    http://www.itv.co.th   

   หนังสือพิมพ์

http://www.thairath.co.th  http://www.dailynews.co.th  http://www.thannews.th.com  http://www.bangkokpost.com  http://www.nationmultimedia.com

  

โฮมเพจที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารทิศทางในเมืองไทย

 

since June 29 1999

THIS HOMEPAGE BEST VIEW WITH INTERNET EXPLORER 4.0 OR NEWER

RESOLUTION 800 x 600

 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14, 979 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. (662) 298-0455, แฟกซ์ (662) 298-0476, Email : webmaster@trf.or.th